Zastupování v soudních sporech

zastupování v občanském soudním řízení v civilních a obchodních sporech, zastupování v rozhodčím řízení, poradenství v souvislosti s insolvenčním řízením

Právo nemovitostí

poradenství při převodech a pronájmech nemovitostí, vyjednávání smluv o dílo, poradenství při developerské činnosti, právní prověrky, stavební právo

Obchodní právo

zakládání společností, fúze a akvizice, uzavírání smluv mezi společníky, smluvní vztahy se členy orgánů společností, vyjednávání obchodních závazkových vztahů, právní audity a stanoviska, právo nekalé soutěže

Občanské právo

manželské majetkové právo, dědické právo, vymáhání náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení a jiných nároků, závazkové vztahy

Pracovní právo

pracovní smlouvy a jejich ukončování, pracovněprávní spory

Pojišťovnictví

posuzování regulatorních otázek v pojišťovnictví, zastupování ve sporech z pojistných smluv, právní stanoviska

Právo ochrany osobních údajů

poradenství ohledně aplikace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správní právo

zastupování v řízeních před orgány veřejné správy, stavební právo, řízení před Českou národní bankou zejména v oblasti regulace pojišťovnictví a dohledu nad kapitálovým trhem

Duševní vlastnictví

poradenství v oblasti autorského práva, vyjednávání licenčních smluv, zastupování v souvisejících sporech